Dotazníky

Diagnostická kritéria demence vyžadují, aby byl zhodnocen kognitivní i funkční stav pacienta. Funkční stav je rovněž rozhodující pro posouzení nutnosti péče o pacienta, a pro to aby bylo možné odhadnout zátěž pečovatele během péče. Porušení soběstačnosti je prvek, který navíc silně negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů samotných. Zlepšení či zhoršení funkčního stavu je i indikátorem úspěšnosti léčby, nebo naopak progrese choroby.

Nejrozšířenějším způsobem zjištění funkčního stavu je měření takzvaných aktivit běžného života (ABŽ), tedy činností, které pacient běžně (prakticky denně) vykonává. Dělí se na základní, mezi které patří například chůze, jídlo, nebo hygiena, a na instrumentální, mezi které patří používání nástrojů, příprava jídla, nakupování a podobně. Instrumentální činnosti jsou při Alzheimerově nemoci postiženy časněji a ve větší míře než aktivity základní.

Nejlepší způsob hodnocení aktivit běžného života jsou strukturované dotazníky. Poskytují rychlé a standardní zhodnocení pacientových aktivit bez časového zatížení lékaře, protože dotazníky vyplňuje většinou pečovatel. Dále umožňují kvantifikaci, která je nutná pro sledování pacienta v čase, pro výzkum, a pro komunikaci s jinými pracovišti.

Všechny dotazníky musí být vyplněny osobou, která pacienta dobře zná a je s ním často v blízkém kontaktu. Pacient sám není někdy schopen podat spolehlivé informace o svém funkčním stavu kvůli anozognózii, která progreduje společně s postižením kognitivních funkcí. U každého dotazníku je uvedena krátká instruktáž, je tedy možné jej zadat pečovateli k vyplnění ve své čekárně, nebo v průběhu vyšetřován.

V AD Centru jsme přeložili tři mezinárodně používané dotazníky vhodné pro ambulantní pacienty s mírnou až středně těžkou kognitivní poruchou a vyzkoušeli jsme je v klinické praxi.

Dotazníky využijí psychologové, neurologové, psychiatři, ošetřovatelé, ergoterapeuti a další odborníci, a to jak v praxi, tak při studiu. Všechny dotazníky zde můžete volně stáhnout, pouze za poskytnutou emailovou adresu. Na tu vám pak budeme moct zasílat i nejaktuálnější novinky o našich aktivitách.